پارتیشن پانسیون مطالعاتی خوارزمی

پروژه پارتیشن بندی  پانسیون مطالعاتی خوارزمی
در تهران بلوار شهرزاد
پارتیشن دوجداره با mdf والیس و شیشه برفی و همچنین کمد کتابخانه اجرا گردید که با ورق mdf شانزده میل و پی وی سی همرنگ اجرا گردید ، این سبک پارتیشن کار ما نبود و بعلت اینکه قبلا بخشی از آن نصب شده بود د. ادامه ما نیز مشابه پارتیشن موجود خودشان تولید نمودیم تا پارتیشن ها همخوانی داشته باشند